Камелия Николова

Камелия Николова работи в системата за закрила на детето от самото й създаване, първоначално като старши юрисконсулт.

От 2008 г. е служител в Държавна агенция за закрила на детето, като повече от 10 години ръководи Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, от 1 година е главен секретар на агенцията.

Под нейно ръководство са разработени три координационни механизми – Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция (2010 г.); Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна или временна закрила; Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти (2023 г.).

Ръководи междуинституционалната работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към Националния съвет за закрила на детето и отговаря за цялостната координация на всички ангажирани институции по изпълнението на Националната програма „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ (2023 – 2026 г.).