Програма

Конференцията ще бъде реализирана онлайн чрез платформата Zoom.

Регистрираните участници ще получат линкове за включване в конференцията.

 • За първия ден от конференцията (24 ноември 2023) линкът ще бъде изпратен автоматично от Zoom на 23 ноември 2023.
 • За всеки ден от конференцията ще получите отделен линк (вечерта на предишния ден).

За докладите, които са на английски език, е осигурен синхронен превод.

За да видите резюмето на доклад, изберете заглавието му.

 • 24 ноември 2023
  10:00 - 18:00
  10:00 - 11:30 Откриване на конференцията
  проф. Морис Гринберг, фондация “АСИСТ - Помагащи технологии”; Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България; Деница Сачева, председател на Парламентарна комисия по труда, социалната и демографската политика; Елена Чернева-Маркова, заместник-омбудсман; д-р Теодора Иванова, ДАЗД; Грета Ганчева, МОН; Йонит Хагоел-Карниели, ISAAC; проф. Стивън фон Течнер, Университета в Осло
  11:30 - 13:00 Специална сесия "Оценки и политики в областта на ДАК в Централна и Източна Европа"
  11:30 - 11:40
  проф. Морис Гринберг // Въведение в сесията
  11:40 - 12:00
  Нора Шабани // UNICEF - Disability Inclusion Policy and Strategy
  12:00 - 12:20
  Eверт-Ян Хохарверф // Рамка за изграждане на капацитет за ПТ и ДАК за деца
  След ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, много държави приеха законодателство, което насърчава по-основан на правата подход към уврежданията. Това включва и преминаване към все по-приобщаващо образование и признаването, че достъпът до помагащи технологии и ДАК са човешки права. Правителствата обаче се борят с предизвикателството да изградят системи за помагащи технологии и ДАК за осигуряване и предоставяне на услуги и да намерят входни точки за реформа. В своя доклад Хохарверф ще представи рамката за изграждане на капацитет за помагащи технологии и ДАК, която е създадена от Дейвид Бейн и Хохарверф за офиса на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия. Той също така ще докладва накратко за прилагането на рамката за оценка на ситуацията с достъпа до помагащи технологии и ДАК в Украйна.
  12:20 - 12:40
  д-р Лоренцо Дезидери // Прилагане на проучването на СЗО „Бърза оценка на помагащите технологии“ (rATA) в Италия: акцент върху комуникационните затруднения
  Бързата оценка на помощните технологии (rATA) е инструмент за изследване, разработен от Световната здравна организация за оценка на достъпа на населението до помощни технологии. Настоящият доклад ще представи прилагането на rATA в Италия с оглед на подчертаването на неговата полезност при информиране на системите за помощни технологии относно задоволените и неудовлетворените нужди на населението от помощни технологии.
  12:40 - 13:00
  Дискусия
  13:00 - 13:30 Почивка
  13:30 - 14:10 Пленарен доклад
  проф. Стивън фон Течнер // Системи за ДАК, интервенции и практики с ДАК, използване на ДАК и среди за ДАК
  Системите за ДАК са набор от езикови модалности, които могат да заменят или допълнят типичната комуникация и използване на език. Интервенциите с ДАК могат да се фокусират върху вербална или невербална комуникация, а използването на жестови знаци или графични символи представлява нетипично развитие на комуникацията и езика. За разлика от типичното езиково развитие, езиковото развитие с ДАК е планиран процес. Развитието на ДАК зависи от образование и адаптация, достъпна за ДАС среда, достъп до подходящ езиков опит и възможности за различни комуникативни и езикови практики в ежедневието. Знае се много за системите за ДАК и образователните практики, но по-малко се знае за разработването на ДАК, дългосрочната промяна и употребата в ежедневието.
  14:30 - 18:00 Специална сесия “Ролята на ДАК в превенция на насилието"
  14:30 - 14:50
  проф. Морис Гринберг, д-р Евгения Христова // ДАК и превенция на насилието
  14:50 - 15:30
  проф. Хуан Борнман // Азбуката на обучението по ДАК за полицейски служители и практикуващи юристи: От науката до решенията
  15:30 - 16:00 Почивка
  16:00 - 16:20
  проф. Дайан Брайън // (Все още) Прекратяване на мълчанието на жертвите на престъпления, които имат нужда от достъп до комуникация: 20 години по-късно
  През 2003 г. един от първите статии за опита на хора, които използват ДАК и които са били жертви на престъпление или злоупотреба, беше публикуван в AAC Journal. Целта на това ранно проучване беше да се обърне внимание на степента, в която възрастните в Съединените щати, които използват ДАК, са били жертви на престъпление или злоупотреба и техния опит като оцелели. Основните констатации от това ранно проучване на 40 възрастни заключиха, че 45% от тези лица, които са отговорили, са преживели някаква форма на злоупотреба или престъпления. Освен това, деветдесет и седем процента от тези, които са преживели злоупотреба или престъпление, са познавали извършителя, 71% са били жертва многократно и 66% са преживели множество видове виктимизация. Само 28% са съобщили в полицията за преживяното насилие. Дългосрочните ефекти включват значителни физически и емоционални щети, както и загуба на имущество или пари. Бяха предложени промени в политиката и практиката, необходими за „Прекратяване на мълчанието“. Тази ще се фокусира върху положителните промени в политиката и практиката 20 години по-късно. Ще бъде представено и това, което все още е необходимо в Съединените щати, за да се сложи край на мълчанието на жертви на престъпления, които имат нужда от достъп до комуникация и които използват различни средства и технологии за ДАК.
  16:20 - 16:40
  Нета Бен Зеев // Комплект за ДАК за разследвания в наказателния процес в Израел: употреба и мисли за бъдещето
  16:40 - 17:00
  Камелия Николова // Гарантиране правото на закрила срещу различни форми на насилие на децата с увреждания и/или децата с комплексни комуникативни потребности
  В презентацията ще споделя резултатите от анализа на проблемите на превенцията на насилието на децата с увреждания и с комплексни комуникативни потребности, трудностите и предизвикателствата пред които сме изправени, предприетите действия и планираните мерки в тази посока.
  17:00 - 17:15
  Мария Станчева, Росица Савова // Нуждата от подкрепа за хора с тежки комуникативни нарушения при участие в съдебни производства
  Общуването е предизвикателство за хората с комуникативни затруднения през целия живот. Нужно и особено важно е да се подпомогне възможността на всеки човек да се изразява, да прави избори свободно и в различни ситуации. От това възниква и необходимостта от намиране на средства за специфична подкрепа за хора с комуникативни затруднения през целия живот, която да подпомогне и подобри разбирането и изразяването през специфични техники и процедури, включително и ДАК. От съществено значение е хората да имат възможността да правят избори както в ежедневието си, така и в други специфични ситуации, свързани с правни последици. Съдебната система в България в лицето на съдии и адвокати вече назовава нуждата от подкрепа в изслушвания в съда на хора с различни затруднения.
  17:15 - 17:30
  Димитър Козарев // Установяване на случаи на насилие при деца и ученици с липсваща или нарушена функционална реч
  Основен фокус на презентацията е гледна точка, която отразява различни сценарии на извършено насилие върху представители от уаязвимата група и трудностите, които възникват при установяването му в контекста на съществуващите бариери за комуникацията между възрастен (специалист/ родител) и дете (жертва). Лекторът разглежда ситуацията на неотложна необходимост от внедряването на методика основана на ДАК за установяване на случаи на насилие върху деца и ученици с липсваща или нарушена функционална реч. Представя съществуващите към момента методики в съчетание с фактологичен анализ на предимствата и недостатъците с цел определяне на индикаторите, които биха благоприятствали повишаването на тяхната ефективност за конкретната целева група.
  17:30 - 18:00
  Дискусия
 • 25 ноември 2023
  10:00 - 18:00
  10:00 - 10:10 ДАК отвъд системата за ДАК - Въведение
  10:10 - 10:50 Пленарен доклад
  проф. д-р Кристине Стадсклайв // Подкрепа на комуникационните партньори на деца, използващи подпомогната комуникация
  Докладът ще се фокусира върху създаването на среда, подкрепяща езиковото развитие на децата, които се учат да използват подпомогната комуникация. Ще бъдат представени резултатите от прегледа на интервенциите с ДАК за деца с церебрална парализа, заедно с опита от група за подкрепа за родители на деца, използващи подпомогнат език, както и родителски доклади за комуникационни стратегии.
  10:50 - 11:10
  Алдона Мисаковска-Адамчик // Включване на родителите в оценката, планирането и прилагането на ДАК в ранната интервенция
  Участието на семейството е признато за най-добрата практика в областта на ранната интервенция, включително ранни услуги за ДАК. Родителите са включени в процеса на събиране на информация, планиране, прилагане и оценка на интервенцията. Ангажирането на семействата като партньори в оценяването на техните деца включва методи и стратегии за събиране на информация от семействата и насърчаване на тяхното участие по време на оценяването. В процеса на планиране семействата и професионалистите работят заедно, за да изберат цели въз основа на приоритетите на родителите и да намерят стратегиите и дейностите, които са най-подходящи за детето и семейството. Родителите се нуждаят от постоянна професионална подкрепа за прилагане на инструменти и стратегии за ДАК, подобряващи комуникационните и езиковите умения в ежедневието и начина на живот на семейството. Тази презентация ще сподели опит от практиката за насърчаване и подкрепа на участието на родителите в центъра за ранна интервенция с ДАК във Варшава.
  11:10 - 11:30
  Йелена Кондратиева // DAGG-3 - инструмент за планиране на ДАК
  Ще бъде представен инструмент, целящ да помогне на логопедите да си сътрудничат с екипа за подкрепа (напр. преподаватели, семейство, свързани услуги и т.н.), докато разработват план за интервенция за лица, използващи допълваща и алтернативна комуникация (ДАК). DAGG-3 идентифицира текущите комуникационни способности на индивида. Тази информация насочва професионалистите при избора на подходящи цели и начин за проследяване на напредъка им. Включва всички нива на способности – от начални и развиващи се до по-напреднали умения за комуникация. Включени са дейности за всяка цел, както и ясен път за развиване на уменията. DAGG-3 е инструмент, разработен от Tobii Dynavox съвместно с Vicki Clarke, MS, CCC-SLP (2023) въз основа на оригиналния DAGG, създаден от Clarke и Schneider, 2009. Използвани са и трудовете на д-р Patricia Dowden (1999) и д-р Janice Light (1989, 2014).
  11:30 - 11:50
  проф. д-р Шакила Дада // Участие на деца и младежи с комплексни комуникационни потребности
  Презентацията ще се съсредоточи върху участието на деца и младежи с комплексни комуникационни потребности (ККП). Първият проект беше мултиметодично проучване за съвместно проектиране на достъпна здравна информация и образователни материали с и за хора с ККН, техните семейства и доставчици на здравни грижи. Беше проведен анализ на нуждите чрез (а) онлайн асинхронни фокус групи с 15 доставчици на здравни услуги; (б) полуструктурирани интервюта с шест млади възрастни с ККП; и (c) интервюта с шестима родители на деца с ККП. Временният анализ на данните разкри три основни теми. Бяха идентифицирани различни бариери пред достъпа до здравеопазване и достъпа до здравна информация, свързани с доставчиците на здравни услуги (техните умения, време и комуникационни ресурси и нагласи), лицата с ККП (техните умения, ниво на овластяване и достъп до ДАК), както и като формат на здравна информация (включително ниво на сложност, съответствие с домашния език на пациента, модалност и цялост). Творчески стратегии за преодоляване на бариерите също бяха споменати и свързани със стратегии за подобряване на разбирането, изразяването, ангажираността между доставчика и пациента по време на здравни консултации и обучение на заинтересованите страни. Бяха идентифицирани също здравни информационни и образователни ресурси, които биха били полезни, включително подходящи теми за здравеопазването. Въз основа на констатациите, бяха разработени различни ресурси съвместно с хора с ККП, техните семейства и доставчици на здравни услуги и бяха разпространени по различни пътища, придружени от обучителни семинари. Материалите са свободно достъпни в интернет. https://shorturl.at/hkoK5
  11:50 - 12:20 Почивка
  12:20 - 12:40
  Анна Кръстева
  От шест години Ани използва система за контрол с поглед, за да общува, да учи, да играе игри. Ани е изключително умна и упорита и използва всеки свободен момент, за да учи. Ани посещава всеки ден занятията в училище със своята система за контрол с поглед. Тя ще разкаже нещата, които са интересни за нея. А Диана Ангелова, нейната баба, ще разкаже за подкрепата, която получават в училище. Ще сподели и за проблемите и нерешените въпроси, за да може образованието наистина да е приобщаващо.
  12:40 - 13:00
  Гитит Мор-Ицхакня // ДАК и моделът на ICF (МКФУЗ) - клинични приложения и мисли
  Разбирането и възприемането на начина на мислене на модела на ICF (Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето) позволява на нас, ДАК терапевтите, да разширим процесите на клинично разсъждение и да поставим по-точни цели и интервенция за нашите клиенти. В тази лекция ще се опитаме да свържем знанията си за ДАК с основната терминология и идеи, на които се основава моделът ICF. Ще се опитаме да проучим как ние, като терапевти, които работят с групи, нуждаещи се от ДАК, можем да помогнем на нашите клиенти да участват възможно най-много в ежедневието си, като разгледаме взаимовръзките между човешките компоненти (диагноза, структура, функция и способности за изпълнение) и човешката и физическа среда, както предлага моделът.
  13:00 - 13:20
  Мадалина Константин, Алина Туту // Създаване на възможности за ДАК във всички училищни дейности с цел увеличаване на участието на невербалните ученици
  За да увеличим участието на ученици с тежки интелектуални затруднения и на невербални ученизъм с аутизъм, ние непрекъснато се опитваме да създадем най-добрите комуникационни контексти по време на училищните дейности. Постоянно предизвикателство е да се стимулира желанието им да общуват в различни групи ученици и в различни ситуации. Затова считаме, че техните любими дейности стават ефективни комуникативни ситуации, в които те могат да използват ДАК за взаимодействие. Следователно, групови или индивидуални терапевтични дейности като музикална терапия, сензорни истории, танцова терапия, базална стимулация и др. представляват много добри възможности за комуникация и за увеличаване на тяхното участие, като им помагат да упражняват своите способности за ДАК в различни групи и ситуации.
  13:20 - 13:40
  Идали Фернандез // Отключване на независимост с TD Snap и Google Assistant
  Комуникацията, индивидуалната автономия и независимост са основният фокус на тази презентация. Ще проучим как интегрирането на Google Assistant в TD Snap, софтуер за комуникация, базиран на символи, може да увеличи възможностите на допълващата и алтернативна комуникация (ДАК). Усъвършенстваните функции за гласово разпознаване и домашна автоматизация на Google Assistant предлагат практически възможности, които подобряват контрола върху околната среда и насърчават независимия живот.
  13:40 - 14:00
  Дейв Гилбърт // Лесен контрол на околната среда
  Самото споменаване на термина Контрол на околната среда (КОC) често изпълва професионалистите по помагащи технологии с ужас. Разбира се, КОС може да бъде сложен, но в повечето случаи не е необходимо да е така. Включването на уред и смяната на канала на телевизора често е достатъчно, за да обогати значително живота на човек с увреждания. В тази презентация Дейв Гилбърт от Pretorian Technologies ще демонстрира колко лесен може да бъде елементарният КОС с практически демонстрации.
  14:00 - 14:30
  Почивка
  14:30 - 14:50
  Анжела Пенчева // “Моята изповед"
  Анжела Пенчева ще представи първата си стихосбирка “Моята изповед”. Тя е издадена от издателство “Кибеа” и може да бъде намерена тук: https://kibea.net/book/3298 Анжела ще бъде представена от актрисата Яна Маринова.
  14:50 - 15:10
  доц. д-р Беата Баторовиц // Подкрепа за участие, ангажираност и взаимоотношения с връстници на деца, използващи ДАК
  15:10 - 15:30
  д-р Кати Хауъри // Преживяването да бъдеш човек, използващ ДАК
  Този доклад ще сподели моменти на подпомогната комуникация в преживяванията на млади хора, които използват устройства за генериране на реч (SGD) в ежедневния си социален и понякога не толкова социален живот. Въз основа на феноменологични методи, моменти на опит, говорейки със SGDS ще бъдат отразени, тъй като те илюстрират значението на тези устройства в света на тези млади хора. Темите за преживените отношения и преживяното пространство ще бъдат привилегировани в тази презентация, като темите за преживяното тяло и преживяното време също показват, че са сложно вплетени в преживяното общуване с помощ.
  15:30 - 15:50
  Бет Хюз // Създаване на възможности за използване на ДАК отвъд искането
  Light (1988) идентифицира четири цели, които комуникативните взаимодействия изпълняват: 1) съобщаване на нужди/желания, 2) предаване на информация, 3) социална близост и 4) социален етикет. Терапията често се фокусира върху комуникацията на желанията/нуждите, но не се обръща внимание на другите цели. Тази презентация ще предостави кратко описание на предаването на информация, социалната близост и социалния етикет. Ще бъдат предоставени идеи за начини за създаване на възможности за предаване на информация и социална близост за тези, които използват ДАК.
  15:50 - 16:20
  Почивка
  16:20 - 16:40
  доц. д-р Сюзън Фейгър // ДАК за хора с минимални движения
  Индивиди с придобити състояния като инсулт на мозъчния ствол, тежка черепно-мозъчна травма или късен стадий на ALS може да имат изключително ограничени възможности за движение, което прави достъпа до стратегии и технологии за ДАК предизвикателство. Тази презентация ще обсъди критериите за оценка и ще представи някои ниско- и високотехнологични решения за хора с минимални движения.
  16:40 - 17:20
  доц. д-р Ейми Норднес // Оценка, обучение и адаптации на ДАК за възрастни с амиотрофична латерална склероза
  Системите за ДАК могат да отговорят на много различни комуникационни и функционални нужди на възрастни с амиотрофична латерална склероза (ALS). Тази презентация ще обсъди основани на доказателства стандарти за процеса на оценка и обучение за възрастни с ALS, за да се посрещнат множество различни комуникационни и функционални употреби в хода на заболяването. Ще бъдат разгледани и опциите за разширение, налични в системите за ДАК, за да помогнат на възрастни с ALS да посрещнат допълнителни функционални употреби.
  17:20 - 18:00
  ДАК отвъд системата за ДАК - дискусия
 • 26 ноември 2023
  10:00 - 16:00
  10:00 - 14:00 Специална сесия “ДАК в България"
  10:00 - 10:30
  д-р Евгения Христова // Познатост и използване на ДАК сред специалистите в България: Състояние и перспективи
  10:30 - 10:40
  д-р Мария Янкова, Надежда Иванова, Калина Христова // Подкрепа на професионалисти чрез взаимно учене
  В общообразователните институции липсва информираност и подходящо обучение за това какво представлява ДАК, кой може да се възползва от тези инструменти и технологии и как те се прилагат на практика. РЦПППО имат ключова роля като подкрепящи структури, които да изведат този процес до край, вкл. чрез повишаване капацитета на учителите и родителите за ползване на ДАК. В рамките на проект „Глас за всяко дете“ 13 РЦПППО в страната ще създадат и поддържат професионални общности за взаимно учене и подкрепа на специалисти и учители в областта, работещи с деца с комуникационни нужди и необходимост от ДАК.
  10:40 - 10:50
  Анна Динчева // ДАК през призмата на функционалната оценка
  Въвеждането на ICF-CY /МКФ/ като средство за оценка на образователните потребности и нуждата от допълнителна подкрепа поставя приобщаващото образование пред важен преход. Нова е дълго чаканият преход от медицинския към един комплексен био-психо-социален модел, при който се отчитат всички силни страни, предизвикателства, потребности /включително комуникативните/ и взаимодействието им с факторите на средата. В картата за пълна оценка влязла в сила от септември 2023 г. основен компонент са дейностите, а общуване, социално взаимодействието и овладяването на комуникативни компетенции са сред основните застъпени. Това извежда на преден план ДАК и една дълго "прескачана" и недостатъчно приоритизирана тема се превръща в приоритет в оценката на специалните потребности и реализирането на допълнителната подкрепа. В текущия доклад ще бъде представена връзката между ICF-CY /адаптиран вариант за България/, ДАК и планиране на подкрепата за дете с комуникативни нарушения.
  10:50 - 11:00
  Милена Христова // Cboard в подкрепа на дете с комуникативни нужди в детската градина – представяне на работа по случай
  Cboard е средство за подпомогната комуникация и е безплатно уеб приложение за деца и възрастни с езикови и говорни затруднения, улесняващо комуникацията със символи и преобразуване на текста в реч. Михаела е на 6,5 години и е четвърта група в ДГ „Знаме на мира“ в гр. Враца. Тя е почти на 4 години, когато й е изготвена оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа. Към момента на оценката Михаела е невербална, изпитва затруднения в адаптацията и комуникацията с другите деца в групата. Нейната диагноза е разстройство на експресивната и импресивна реч. Когато е на 5 години е включена в проекта на Уницеф „Глас за всяко дете“ за директна подкрепа и използване на Cboard . В процеса на работа с приложението Cboard, започват да се появяват първите думи на Михаела. Резултатът от терапевтичната подкрепа с приложението Cboard е видим и продължава. Нейния активен речник се обогатява и сега тя може да произнася думи, фрази и кратки изречения.
  11:00 - 11:20
  Димитър Козарев, Велина Митрева // ДАК отвъд ограниченията – комуникация на следващо ниво
  В настоящата презентация лекторите ще се фокусират върху представяне на личния им опит и специфични моменти и аспекти от процеса на взаимодействие с децата в контекста на общуване чрез ДАК система. Ще споделят техники и насоки от професионалния им репертоар, които биха благоприятствали въвеждането и устойчивото използване на метода. Ще поставят акцент върху ключовата функция на родителите в условията на пълноценното им въвличане в темата за прилагането на концептуалната идея за ДАК и как могат да бъдат подкрепени, така че да придобият нужните умения и увереност за ролята на значим комуникационен партньор. Ще бъдат представени няколко случая на деца от тяхната настояща практика, с фокус върху техния напредък и ползите от тази интервенция в посока осигуряване на безусловни възможности за постигане на личностно благополучие и себеутвърждаване. Лекторите ще засегнат темата за важността от прилагането на персонално-ориентиран подход в контекста на оценката на комуникативните потребности и стратегическото планиране на работата при деца със засегната функционална реч.
  11:20 - 11:40
  Кристина Давчева, Павлина Дескова // ДАК в света на децата с множество увреждания
  Екипът на Център за специална образователна подкрепа, град Плевен ще представи споделен опит от обучението и подкрепата на ученици с множество увреждания чрез прилагането на ДАК. Фокусът е върху отделното дете и неговият свят, който е интересен и шарен. Чрез прилагането на ДАК специалистите могат да погледнат отвъд възможностите на детето и да развият неговите потенциал, комуникация, социализация и самостоятелност. Ползата от системата за ДАК при дете с множество увреждания е самоосъзнаването. Детето се учи, че неговите решения и действия се отразяват на неговия свят и на всички други в него.
  11:40 - 12:00
  Нина Русева // Сезони, празници и ДАК
  Темата за сезоните, празниците и помагащите технологии е в подкрепа на една от целите на ДАК, а именно: Комуникацията позволява на децата да осмислят света около тях и това, което се случва в него (фон Течнер&Мартинсен, 2015). В доклада са включени клипчета от занимания с деца и младежи с комлексни и интензивни нужди от подкрепа, с които работим на ниво ,,Зараждаща се комуникация‘‘.
  12:00 - 12:30 Почивка
  12:30 - 14:00
  Представяне на Национален екип по ДАК и дискусия
  14:00 - 14:30
  Почивка
  14:30 - 14:50
  Иън Лофлин // Skyle for Windows
  14:50 - 15:10
  Eлизабет Бар // Научаване на сърфиране и сърфиране за учене
  Ще обсъдим причината достъпът до интернет да е толкова важен за различни потребители на ДАК на всички нива. Също ще бъде разгледано и как да обучавате на TD Browse, откъде да започнете и къде се вписват достъпните приложения в обучението за използване на интернет. И накрая, ще идентифицираме бъдещето на TD Browse и следващите стъпки в процеса на разработка.
  15:10 Пленарен доклад - 15:50
  проф. Сара Блекстоун // Изследвания, базирани на практика: живот, учене, постигане на резултати
  Намирането на начини за подкрепа на деца с тежки физически и говорни увреждания през цялото детство изисква комбинираните знания и умения на семейства и професионалисти от различни дисциплини. Само чрез сътрудничество можем да постигнем разбиране и оценка на факторите, които стоят в основата на развитието на всяко уникално дете. Презентацията ще подчертае текущите изследвания/практики в The Bridge School в Хилсбъро, Калифорния. Ще споделя изследване, което (a) показва значителни разлики между нуждите на деца със зрителни, двигателни и говорни увреждания, които се нуждаят от ДАК и услугите, които в момента са им достъпни в САЩ; (b) документира резултатите за 13 деца, участвали в The Bridge Училищна интегрирана програма CVI-AAC; (c)се фокусира върху ползите от използването на изправени проходилки със свободни ръце.
  15:50 - 16:00 Закриване на конференцията