26 ноември 2023

AAC2023 – 26 ноември 2023


Специална сесия

„Опитът в България в областта на ДАК“

д-р Евгения Христова, проф. Морис Гринберг
Познатост и използване на ДАК сред специалистите в България: Състояние и перспективи

Представено е проучване сред специалисти от РЦПППО и ЦСОП относно тяхната запознатост и честота на използване на различни средства за ДАК. Констатирано е недостатъчно ниво на използване на среднотехнологични и високотехнологични средства за ДАК, както и на алтернативни методи за достъп до компютър. Разгледани са перспективите за по-успешното навлизане на ДАК с оглед на различни инициативи и проекти, осъществявани в момента в България. Една от тези инициативи е създаването на Национален екип от експерти по ДАК, осъществявана в рамките на партньорство между „АСИСТ – Помагащи технологии“ и УНИЦЕФ България и подкрепена от МОН.


д-р Мария Янкова, Надежда Иванова, Калина Христова
Подкрепа на професионалисти чрез взаимно учене

В общообразователните институции липсва информираност и подходящо обучение за това какво представлява ДАК, кой може да се възползва от тези инструменти и технологии и как те се прилагат на практика. РЦПППО имат ключова роля като подкрепящи структури, които да изведат този процес до край, вкл. чрез повишаване капацитета на учителите и родителите за ползване на ДАК. В рамките на проект „Глас за всяко дете“ 13 РЦПППО в страната ще създадат и поддържат професионални общности за взаимно учене и подкрепа на специалисти и учители в областта, работещи с деца с комуникационни нужди и необходимост от ДАК.


Анна Динчева
ДАК през призмата на функционалната оценка

Въвеждането на ICF-CY /МКФ/ като средство за оценка на образователните потребности и нуждата от допълнителна подкрепа поставя приобщаващото образование пред важен преход. Нова е дълго чаканият преход от медицинския към един комплексен био-психо-социален модел, при който се отчитат всички силни страни, предизвикателства, потребности /включително комуникативните/ и взаимодействието им с факторите на средата. В картата за пълна оценка влязла в сила от септември 2023 г. основен компонент са дейностите, а общуване, социално взаимодействието и овладяването на комуникативни компетенции са сред основните застъпени. Това извежда на преден план ДАК и една дълго „прескачана“ и недостатъчно приоритизирана тема се превръща в приоритет в оценката на специалните потребности и реализирането на допълнителната подкрепа. В текущия доклад ще бъде представена връзката между ICF-CY /адаптиран вариант за България/, ДАК и планиране на подкрепата за дете с комуникативни нарушения.


Милена Христова
Cboard в подкрепа на дете с комуникативни нужди в детската градина – представяне на работа по случай

Cboard е средство за подпомогната комуникация и е безплатно уеб приложение за деца и възрастни с езикови и говорни затруднения, улесняващо комуникацията със символи и преобразуване на текста в реч. Михаела е на 6,5 години и е четвърта група в ДГ „Знаме на мира“ в гр. Враца. Тя е почти на 4 години, когато й е изготвена оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа. Към момента на оценката Михаела е невербална, изпитва затруднения в адаптацията и комуникацията с другите деца в групата. Нейната диагноза е разстройство на експресивната и импресивна реч. Когато е на 5 години е включена в проекта на Уницеф „Глас за всяко дете“ за директна подкрепа и използване на Cboard . В процеса на работа с приложението Cboard, започват да се появяват първите думи на Михаела. Резултатът от терапевтичната подкрепа с приложението Cboard е видим и продължава. Нейния активен речник се обогатява и сега тя може да произнася думи, фрази и кратки изречения.

Видеото е достъпно само за участниците в конференцията за ограничен период от време.


Велина Митрева, Димитър Козарев
ДАК отвъд ограниченията – комуникация на следващо ниво

В настоящата презентация лекторите ще се фокусират върху представяне на личния им опит и специфични моменти и аспекти от процеса на взаимодействие с децата в контекста на общуване чрез ДАК система. Ще споделят техники и насоки от професионалния им репертоар, които биха благоприятствали въвеждането и устойчивото използване на метода. Ще поставят акцент върху ключовата функция на родителите в условията на пълноценното им въвличане в темата за прилагането на концептуалната идея за ДАК и как могат да бъдат подкрепени, така че да придобият нужните умения и увереност за ролята на значим комуникационен партньор. Ще бъдат представени няколко случая на деца от тяхната настояща практика, с фокус върху техния напредък и ползите от тази интервенция в посока осигуряване на безусловни възможности за постигане на личностно благополучие и себеутвърждаване. Лекторите ще засегнат темата за важността от прилагането на персонално-ориентиран подход в контекста на оценката на комуникативните потребности и стратегическото планиране на работата при деца със засегната функционална реч.


Кристина Давчева, Павлина Дескова
ДАК в света на децата с множество увреждания

Екипът на Център за специална образователна подкрепа, град Плевен ще представи споделен опит от обучението и подкрепата на ученици с множество увреждания чрез прилагането на ДАК. Фокусът е върху отделното дете и неговият свят, който е интересен и шарен. Чрез прилагането на ДАК специалистите могат да погледнат отвъд възможностите на детето и да развият неговите потенциал, комуникация, социализация и самостоятелност.
Ползата от системата за ДАК при дете с множество увреждания е самоосъзнаването. Детето се учи, че неговите решения и действия се отразяват на неговия свят и на всички други в него.


Нина Русева
Сезони, празници и ДАК

Темата за сезоните, празниците и помагащите технологии е в подкрепа на една от целите на ДАК, а именно: Комуникацията позволява на децата да осмислят света около тях и това, което се случва в него (фон Течнер&Мартинсен, 2015). В доклада са включени клипчета от занимания с деца и младежи с комлексни и интензивни нужди от подкрепа, с които работим на ниво ,,Зараждаща се комуникация‘‘.


Представяне на Национален екип по ДАК

Дискусия: Опитът в България в областта на ДАК


Иън Лофлин
Skyle за Windows и Inclusive Eye Gaze Learning Curve

Видео на английски език

https://youtu.be/V7RTZbs_6Ng


Eлизабет Бар
Научаване на сърфиране и сърфиране за учене

Ще обсъдим причината достъпът до интернет да е толкова важен за различни потребители на ДАК на всички нива. Също ще бъде разгледано и как да обучавате на TD Browse, откъде да започнете и къде се вписват достъпните приложения в обучението за използване на интернет. И накрая, ще идентифицираме бъдещето на TD Browse и следващите стъпки в процеса на разработка.

Видеото е достъпно само за участниците в конференцията.


Пленарен доклад

проф. Сара Блекстоун
Изследвания, базирани на практика: живот, учене, постигане на резултати

Намирането на начини за подкрепа на деца с тежки физически и говорни увреждания през цялото детство изисква комбинираните знания и умения на семейства и професионалисти от различни дисциплини. Само чрез сътрудничество можем да постигнем разбиране и оценка на факторите, които стоят в основата на развитието на всяко уникално дете.
Презентацията ще подчертае текущите изследвания/практики в The Bridge School в Хилсбъро, Калифорния. Ще споделя изследване, което (a) показва значителни разлики между нуждите на деца със зрителни, двигателни и говорни увреждания, които се нуждаят от ДАК и услугите, които в момента са им достъпни в САЩ; (b) документира резултатите за 13 деца, участвали в The Bridge Училищна интегрирана програма CVI-AAC; (c)се фокусира върху ползите от използването на изправени проходилки със свободни ръце.

Видео с превод на български език

Видео на английски език

https://youtu.be/02aJRxykscY


Закриване на конференцията