24 ноември 2023

AAC2023 – 24 ноември 2023


Откриване на конференцията

проф. Морис Гринберг, фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България
Карол Виньо, заместник-представител на УНИЦЕФ за България
Деница Сачева, председател на Парламентарна комисия по труда, социалната и демографската политика
Елена Чернева-Маркова, заместник-омбудсман на Република България
д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД
Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“, МОН
Йонит Хагоел-Карниели, новоизбран президент на ISAAC
проф. Стивън фон Течнер, почетен професор в Университета в Осло, Норвегия

Специална сесия
„Оценки и политики в областта на ДАК в Централна и Източна Европа“

проф. Морис Гринберг
Въведение в сесията

Нора Шабани
Фокусът на УНИЦЕФ върху помагащи технологии и ДАК за деца

Видео с превод на български

Видео на английски

https://youtu.be/4vqDi_WiYJc


Eверт-Ян Хохарверф
Рамка за изграждане на капацитет за помагащи технологии и допълваща и алтернативна комуникация за деца

След ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, много държави приеха законодателство, което насърчава по-основан на правата подход към уврежданията. Това включва и преминаване към все по-приобщаващо образование и признаването, че достъпът до помагащи технологии и ДАК са човешки права. Правителствата обаче се борят с предизвикателството да изградят системи за помагащи технологии и ДАК за осигуряване и предоставяне на услуги и да намерят входни точки за реформа. В своя доклад Хохарверф ще представи рамката за изграждане на капацитет за помагащи технологии и ДАК, която е създадена от Дейвид Бейн и Хохарверф за офиса на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия. Той също така ще докладва накратко за прилагането на рамката за оценка на ситуацията с достъпа до помагащи технологии и ДАК в Украйна.

Видеото е достъпно само за участниците в конференцията за ограничен период от време.


д-р Лоренцо Дезидери
Прилагане на проучването на СЗО „Бърза оценка на помагащите технологии“ (rATA) в Италия: акцент върху комуникационните затруднения

Бързата оценка на помощните технологии (rATA) е инструмент за изследване, разработен от Световната здравна организация за оценка на достъпа на населението до помощни технологии. Настоящият доклад ще представи прилагането на rATA в Италия с оглед на подчертаването на неговата полезност при информиране на системите за помощни технологии относно задоволените и неудовлетворените нужди на населението от помощни технологии.

Видеото е достъпно само за участниците в конференцията.


Дискусия
Оценки и политики в областта на ДАК в Централна и Източна Европа

Пленарен доклад

проф. Стивън фон Течнер
Системи за ДАК, интервенции и практики с ДАК, използване на ДАК и среди за ДАК

Системите за ДАК са набор от езикови модалности, които могат да заменят или допълнят типичната комуникация и използване на език. Интервенциите с ДАК могат да се фокусират върху вербална или невербална комуникация, а използването на жестови знаци или графични символи представлява нетипично развитие на комуникацията и езика. За разлика от типичното езиково развитие, езиковото развитие с ДАК е планиран процес. Развитието на ДАК зависи от образование и адаптация, достъпна за ДАС среда, достъп до подходящ езиков опит и възможности за различни комуникативни и езикови практики в ежедневието. Знае се много за системите за ДАК и образователните практики, но по-малко се знае за разработването на ДАК, дългосрочната промяна и употребата в ежедневието.

Видеото е достъпно само за участниците в конференцията за ограничен период от време.


Специална сесия
“Ролята на ДАК в превенция на насилието“

проф. Морис Гринберг, д-р Евгения Христова
ДАК и превенция на насилието – Въведение

проф. Хуан Борнман
Азбуката на обучението по ДАК за полицейски служители и практикуващи юристи: От науката до решенията

Видеото е достъпно само за участниците в конференцията.


проф. Дайан Брайън
(Все още) Прекратяване на мълчанието на жертвите на престъпления, които имат нужда от достъп до комуникация: 20 години по-късно

През 2003 г. един от първите статии за опита на хора, които използват ДАК и които са били жертви на престъпление или злоупотреба, беше публикуван в AAC Journal. Целта на това ранно проучване беше да се обърне внимание на степента, в която възрастните в Съединените щати, които използват ДАК, са били жертви на престъпление или злоупотреба и техния опит като оцелели. Основните констатации от това ранно проучване на 40 възрастни заключиха, че 45% от тези лица, които са отговорили, са преживели някаква форма на злоупотреба или престъпления. Освен това, деветдесет и седем процента от тези, които са преживели злоупотреба или престъпление, са познавали извършителя, 71% са били жертва многократно и 66% са преживели множество видове виктимизация. Само 28% са съобщили в полицията за преживяното насилие.

Дългосрочните ефекти включват значителни физически и емоционални щети, както и загуба на имущество или пари. Бяха предложени промени в политиката и практиката, необходими за „Прекратяване на мълчанието“.

Тази презентация ще се фокусира върху положителните промени в политиката и практиката 20 години по-късно. Ще бъде представено и това, което все още е необходимо в Съединените щати, за да се сложи край на мълчанието на жертви на престъпления, които имат нужда от достъп до комуникация и които използват различни средства и технологии за ДАК.


Нета Бен Зеев
Комплект за ДАК за разследвания в наказателния процес в Израел: употреба и мисли за бъдещето

Видео с превод на български

Видео на английски

https://youtu.be/ot__WVrkyjE


Камелия Николова
Гарантиране правото на закрила срещу различни форми на насилие на децата с увреждания и/или децата с комплексни комуникативни потребности

В презентацията ще споделя резултатите от анализа на проблемите на превенцията на насилието на децата с увреждания и с комплексни комуникативни потребности, трудностите и предизвикателствата пред които сме изправени, предприетите действия и планираните мерки в тази посока.

Видеото е достъпно само за участниците в конференцията.


Мария Станчева, Росица Савова
Нуждата от подкрепа за хора с тежки комуникативни нарушения при участие в съдебни производства

Общуването е предизвикателство за хората с комуникативни затруднения през целия живот. Нужно и особено важно е да се подпомогне възможността на всеки човек да се изразява, да прави избори свободно и в различни ситуации. От това възниква и необходимостта от намиране на средства за специфична подкрепа за хора с комуникативни затруднения през целия живот, която да подпомогне и подобри разбирането и изразяването през специфични техники и процедури, включително и ДАК. От съществено значение е хората да имат възможността да правят избори както в ежедневието си, така и в други специфични ситуации, свързани с правни последици. Съдебната система в България в лицето на съдии и адвокати вече назовава нуждата от подкрепа в изслушвания в съда на хора с различни затруднения.

Видеото е достъпно само за участниците в конференцията.


Димитър Козарев
Установяване на случаи на насилие при деца и ученици с липсваща или нарушена функционална реч

Основен фокус на презентацията е гледна точка, която отразява различни сценарии на извършено насилие върху представители от уаязвимата група и трудностите, които възникват при установяването му в контекста на съществуващите бариери за комуникацията между възрастен (специалист/ родител) и дете (жертва). Лекторът разглежда ситуацията на неотложна необходимост от внедряването на методика основана на ДАК за установяване на случаи на насилие върху деца и ученици с липсваща или нарушена функционална реч. Представя съществуващите към момента методики в съчетание с фактологичен анализ на предимствата и недостатъците с цел определяне на индикаторите, които биха благоприятствали повишаването на тяхната ефективност за конкретната целева група.

Видеото е достъпно само за участниците в конференцията.


Дискусия
Ролята на ДАК за превенция и разследване на насилието спрямо хора с комуникативни затруднения