Форма за регистрация за студенти и докторанти

    Степен на обучение:бакалавърмагистърдокторант    Декларирам, че съм съгласен/а фондация "АСИСТ - помагащи технологии" и Интеракта ЕООД да обработва предоставените по-горе лични данни за следните цели:

    Искам да ми бъде издаден сертификат за участие в конференцията. ДаНе

    Искам да получавам новини, материали и информация за други събития и/или обучения, свързани с помагащи технологии, допълваща и алтернативна комуникация.ДаНе